(function (g, e, n, es, ys) {g['_genesysJs'] = e;g[e] = g[e] || function () {(g[e].q = g[e].q || []).push(arguments)};g[e].t = 1 * new Date();g[e].c = es;ys = document.createElement('script'); ys.async = 1; ys.src = n; ys.charset = 'utf-8'; document.head.appendChild(ys);})(window, 'Genesys', 'https://apps.mypurecloud.de/genesys-bootstrap/genesys.min.js', {environment: 'euc1', deploymentId: '3860fa2d-3a22-4040-8d15-a1b5df24b429'});
Menu
x-kom - Sklep komputerowyx-kom - Sklep komputerowy
Wszędzie▼
✓Wszędzie
Laptopy i komputery
Smartfony i smartwatche
Gaming i streaming
Podzespoły komputerowe
Urządzenia peryferyjne
TV i audio
Smarthome i lifestyle
Akcesoria

Tax Free

 

Wybierz język
Select language


Tax Free

Jako osoba spoza Unii Europejskiej możesz skorzystać z Tax Free i dostać zwrot podatku VAT za produkty, które u nas kupisz. Niżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Jeżeli prowadzisz firmę w kraju, który należy do Unii Europejskiej, możesz skorzystać z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i kupić produkty ze stawką VAT 0%. Więcej informacji znajdziesz w naszej instrukcji.

Kontakt

Jeśli masz pytania o zakupy bez podatku VAT, skontaktuj się z nami.


Tax Free


W naszych salonach operatorem w procesie Tax Free jest Global Blue. Podatek możesz odebrać w każdym punkcie refundacyjnym Global Blue na świecie, w ciągu 8 miesięcy, jakie następują po miesiącu, w którym zrobisz zakupy. Listę punktów Global Blue znajdziesz na stronie operatora.

Opłaty

Global Blue pobiera opłaty za obsługę zwrotu podatku. Jeżeli zrobisz zakupy w salonach w:

 • Białej Podlaskiej
 • Białymstoku
 • Rzeszowie
 • Lublinie
Otrzymasz zwrot całego podatku VAT, ale do kwoty zakupów doliczymy Ci 59,00 zł brutto opłaty manipulacyjnej. Jeśli Ty zwrócisz produkt, my zwrócimy Ci tę kwotę.
W przypadku zakupów w pozostałych salonach, kwotę zwrotu pomniejszy operator.

Informacje o wysokości prowizji znajdziesz w tabeli refundacyjnej Global Blue.

Jak skorzystać z Tax Free

1. Zrób zakupy

1) Zrób zakupy w jednym z naszych salonów na kwotę minimum 200,00 zł.
2) Poproś doradcę, aby wystawił formularz Tax Free.
Upewnij się, czy doradca prawidłowo wpisał do formularza:

 • Twoje imię i nazwisko
 • adres
 • numer paszportu

Do formularza dołącz paragon z kasy fiskalnej.
Data na formularzu musi być taka sama jak na paragonie.

Pamiętaj!
Jeśli na formularzu będą błędne dane, nie możemy go poprawić. Musisz zwrócić produkty i kupić je jeszcze raz – ich cena może być już inna. Wtedy wystawimy nowy dokument z poprawnymi danymi. Aby zwrócić produkty musisz, mieć ze sobą paragon.

3) Podaj doradcy swój adres mejlowy i numer telefonu – Twoje zgłoszenie o Tax Free wpiszemy do elektronicznego serwisu. Global Blue wyśle Ci SMS z linkiem, pod którym sprawdzisz status zwrotu podatku, a mejlem dostaniesz elektroniczny czek.
4) Zachowaj formularz Tax Free i paragon do momentu, gdy otrzymasz zwrot podatku.

2. W trakcie odprawy celnej

Gdy wyjeżdżasz z Polski i Unii Europejskiej, pokaż kupione produkty w trakcie odprawy celnej. Produkty muszą być nienaruszone.
Potwierdzenie, że produkty zostały wywiezione z Unii Europejskiej, musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu, trzeciego miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym zrobisz zakupy.

3. Zwrot podatku VAT – refundacja

Zwrot podatku otrzymasz w jednym z punktów sieci Global Blue. Aby odebrać refundację, pokaż swój formularz Tax Free.

Pamiętaj!
Zwrot podatku VAT musisz odebrać osobiście – nie może tego zrobić Twój pełnomocnik.

Podstawy prawne

W Polsce zasady zwrotu podatku VAT podróżnych reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy – rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).
Więcej informacji znajdziesz na stronach: Global Blue oraz Służba Celna.


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Unii Europejskiej i ma siedzibę poza Polską, możesz kupić u nas produkty ze stawką VAT 0%. Aby skorzystać z WDT, Twoja firma musi mieć ważny numer identyfikacyjny VIES, który:

 • jest zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 • jest nadany przez państwo członkowskie, w jakim jest zarejestrowana Twoja firma;
 • zawiera dwuliterowy – stosowany dla podatku od wartości dodanej – kod.

Zamówienia WDT nie możesz odebrać w salonie – musimy je wysłać poza Polskę, do kraju, w którym siedzibę ma Twoja firma.
Za zamówienie możesz zapłacić w euro lub złotych polskich. Fakturę wystawimy w walucie, w której zapłacisz.

Jeśli chcesz złożyć zamówienie WDT lub masz o nie pytania – napisz na adres: export@x-kom.pl


Kontakt

Jeśli masz pytania o zwrot podatku VAT:

 • napisz do nas na x-kom@x-kom.pl lub
 • zadzwoń pod numer +48 34 377 00 00
  od poniedziałku do piątku między 8 a 21
  w sobotę i niedzielę między 8 a 19

Do niektórych salonów możesz napisać przez:

WhatsApp

Telegram


Tax-free shopping

If you have no permanent residence in the European Union, you may shop tax-free. It means you can get a refund of the VAT on products that you buy in our store. Below you’ll find instructions how to do it.

Intra-Community Supply (ICS)

If you run a business in an EU member state, you may follow the rules of Intra-Community Supply (ICS) transactions and buy products with 0% VAT. You’ll find more information about it in our instructions.

Contact us

If you have questions about tax-free shopping, contact us.


Tax-free shopping operator


The tax-free shopping operator in our stores is Global Blue. You may collect your tax refund in any Global Blue refund point in the world. You can do it within 8 months after the month of purchase. You’ll find the list of Global Blue refund points here.

Fees

Global Blue charges a tax refund service fee. If you shop in our store in one of these cities:

 • Biała Podlaska
 • Białystok
 • Rzeszów
 • Lublin
you’ll get the refund of the whole VAT but we’ll charge you a handling fee of PLN 59.00 gross. If you return the product, we will refund you this money.
If you shop in our store in any other city, the operator will charge you a fee.

You’ll find information on the fee amount in Global Blue refund table,.

How to shop tax-free

1. Shop

1) Buy products in one of our stores for PLN 200.00 minimum.
2) Ask the shop assistant to give you a tax-free form.
Make sure that the shop assistant filled in the form correctly. Check your:

 • first and last name
 • address
 • passport number

Attach the cash register receipt to the form.
The date on the form must match the date on the receipt.

Note!
If the information in the form is wrong, we can’t correct it. You have to return the products and buy them again – their price may be different. Then we’ll give you a new document with correct information. To return the products, you need to have the receipt.

3) Give your email address and phone number to the shop assistant – we’ll enter your tax-free application into an electronic service. Global Blue will text you a link to the website where you’ll check the tax refund's status. You’ll receive an electronic check via email.
4) Keep the tax-free form and the receipt until you receive the tax refund.

2. Going through customs

When you leave Poland and the EU, show the products that you bought to the customs officer while you go through customs. Products must be intact.
You must have a confirmation that the products were exported from the EU no later than on the last day of the third month following the month when you bought them.

3. Tax refund

You’ll receive the tax refund in one of the Global Blue points. To collect the refund, show your tax-free form to a Global Blue employee.

Note!
You must collect the tax return yourself – your proxy cannot do it.

Legal basis

Tax refunds in Poland are regulated by the Goods and Services Tax and the Excise Duty Act and the implementing provisions – Minister of Finance's regulations. The Goods and Services Tax Act, March 11th 2004 – Part XII, Chapter 6, Articles 126-130 (Journal of Laws number 54, item 535 with changes).
You’ll find more information on these websites: Global Blue and Customs Service.


Intra-Community Supply – ICS

JIf your company is registered in the EU and it's located outside Poland, you may buy products with 0% VAT in our store.
To buy products according to the ICS rules, your company must have a valid VIES number that:

 • is registered for intra-community transactions;
 • is assigned by the EU member state in which your company is registered;
 • has a two-letter code which is used for Value Added Tax.

You cannot pick up your ICS order in our store – we must send it outside of Poland, to the country in which your company has its headquarters. You may pay for your order in euros or Polish zlotys.
We’ll give you an invoice with the amount in the currency in which you have paid.

If you want to place an ICS order or you have questions about it, write us an email to export@x-kom.pl.


Contact us

If you have questions about the VAT refund:

You can write to some stores using:

WhatsApp

Telegram