Drukuj
Do porównania
HSK DATA Acar X5 - 5 gniazd, 5m, czarna - 249374 - zdjęcie
HSK DATA Acar X5 - 5 gniazd, 5m, czarna - 249374 - zdjęcie 1
HSK DATA Acar X5 - 5 gniazd, 5m, czarna - 249374 - zdjęcie 1
Drukuj
Do porównania

HSK DATA Acar X5 - 5 gniazd, 5m, czarna

od: HSK DATAkod producenta: ACAR X5-5M-CZARNYkod x-kom: 249374
  • Typ:Antyprzepięciowa
  • Liczba gniazd:5
  • Gniazda:Z uziemieniem - 5 szt.
  • Długość przewodu:5 m
specyfikacja HSK DATA Acar X5 - 5 gniazd, 5m, czarna
Przewiń do pełnej specyfikacji
Długość przewodu
59,00 zł
1
Drukuj
Do porównania
nowość

Listwa zasilająca Acar X5
Jakość i bezpieczeństwo

Acar X5 to naj­now­sze prze­ciw­prze­pię­cio­we urzą­dze­nie za­bez­pie­cza­ją­ce z ofer­ty pro­duk­tów acar. Spraw­dzo­ne, sku­tecz­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne oraz no­wo­cze­sny pro­jekt, po­zwa­la­ją udzie­lić wie­czy­stej gwa­ran­cji na urzą­dze­nie acar X5. Błysz­czą­ce wy­koń­cze­nie po­wierzch­ni czo­ło­wej pod­kre­śla nie­ba­nal­ność i świe­żość pro­jek­tu wzor­ni­cze­go, wy­róż­nia­jąc pro­dukt wi­zu­al­nie.

Pięć gniazd sie­cio­wych z uzie­mie­niem oraz nie­wiel­kie ga­ba­ry­ty urzą­dze­nia po­zwa­la­ją na jego wszech­stron­ne uży­cie w domu i w biu­rze. Za­sto­so­wa­nie au­to­ma­tycz­ne­go bez­piecz­ni­ka za­pew­nia prak­tycz­nie bez­ob­słu­go­wą pra­cę.

Du­ża sku­tecz­ność dzia­ła­nia oraz atrak­cyj­ny wy­gląd pre­dys­po­nu­je go do mia­na pod­sta­wo­we­go za­bez­pie­cze­nia prze­ciw­prze­pię­cio­we­go, nie­zbęd­ne­go w każ­dym miej­scu. Uchwy­ty do mo­co­wa­nia są do­stęp­ne opcjo­nal­nie u dys­try­bu­to­ra.

Listwa zasilająca HSK DATA Acar X5 5m

 

Specyfikacja

Typ
Antyprzepięciowa
Liczba gniazd sieciowych
5
Gniazda
Z uziemieniem - 5 szt.
Długość przewodu
5 m
Maksymalne obciążenie
2300 W
Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Prąd znamionowy urządzenia
10 A
Czas reakcji układu przeciwprzepięciowego
< 25 ns
Maksymalny prąd wyładowczy
6,5 kA
Zabezpieczenie nadprądowe
Bezpiecznik automatyczny 10 A
Zabezpieczane linie
L-N
Dodatkowe informacje
Podświetlany wyłącznik sieciowy
Szerokość
56 mm
Długość
315 mm
Wysokość
44 mm
Waga
400 g
Gwarancja
12 miesięcy (gwarancja producenta)
Kod producenta
ACAR X5-5M-CZARNY
Kod x-kom
249374

Opinie

Masz ten produkt?Dodaj pierwszą opinię dla Listwa zasilająca HSK DATA Acar X5 - 5 gniazd, 5m, czarna
☆☆☆☆☆☆
Dlaczego x-kom?
  • 99% pozytywnych opinii 99% pozytywnych opinii
  • 17 lat na rynku 17 lat na rynku
  • 15 dni na zwrot towaru 15 dni na zwrot towaru
  • Odbiór osobisty za 0 zł Odbiór osobisty za 0 zł